Wettelijke Vermeldingen

Definities

Klant: alle professionele personen of bekwame natuurlijke personen in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het (Frans) Burgerlijk Wetboek, of rechtspersonen, die de Website bezoeken op wie onderhavige gebruiksvoorwaarden betrekking hebben.
Prestaties en Diensten: https://granjardbyrobberechts.be/ stelt Klanten het volgende ter beschikking:

Inhoud: Alle onderdelen van de informatie aanwezig op de Website, met name teksten – afbeeldingen – video's.

Klantinformatie: Hierna te noemen "Informatie" die overeenstemt met alle persoonsgegevens waarover https://granjardbyrobberechts.be/ zou kunnen beschikken voor het beheer van uw account, het beheer van de klantrelatie en voor statistische analysedoeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die zich aanmeldt om bovengenoemde website te gebruiken.

Persoonsgegevens: "Gegevens, in welke vorm dan ook, waarmee direct of indirect de natuurlijke personen geïdentificeerd kunnen worden op wie zij van toepassing zijn" (artikel 4 van de (Franse) wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonsgegevens", "betreffende persoon", "onderleverancier" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis die uiteen is gezet in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679)

 

1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van de (Franse) wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website https://granjardbyrobberechts.be/ geïnformeerd over de identiteit van de verschillende tussenkomende partijen in het kader van de uitvoering en opvolging ervan:

Eigenaar: SAS GRANJARD SAS Maatschappelijk kapitaal van € 2 500 000 Btw-nummer: FR75885450262 – ZI Pont Rochand 42360 PANISSIÈRES
Verantwoordelijke voor de publicatie: GRANJARD SAS – contact@granjard.fr
De verantwoordelijke voor de publicatie is een natuurlijk of rechtspersoon.
Webmaster: A.BERTHOLON – web@servitex.fr
Webhoster: ovh – 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007
Functionaris voor gegevensbescherming: DPO – web@servitex.fr

 

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de website en van de aangeboden diensten.

De Website is een intellectueel werk dat beschermd is door de bepalingen van het (Franse) Wetboek van intellectueel eigendom en de Toepasselijke Internationale Regelgeving. De Klant mag op geen enkele wijze de volledige of een gedeelte van de onderdelen of werken van de Website voor zijn eigen rekening hergebruiken, overdragen of exploiteren.

Het gebruik van de website https://granjardbyrobberechts.be/ impliceert volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van alle hierna beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd of aangevuld worden. De gebruikers van de website https://granjardbyrobberechts.be/ worden dus aangeraden om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijden toegankelijk voor de gebruikers. https://granjardbyrobberechts.be/ kan echter besluiten om de website te onderbreken vanwege technisch onderhoud en zal in dat geval trachten de gebruikers van tevoren te informeren over de data en tijdstippen van de onderbreking. De website https://granjardbyrobberechts.be/ wordt regelmatig bijgewerkt door https://granjardbyrobberechts.be/ die hiervoor de verantwoordelijkheid draagt. Op dezelfde wijze kunnen de wettelijke bepalingen op elk moment gewijzigd worden: ze zijn echter bindend voor de gebruiker die aangeraden wordt om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

 

3. Beschrijving van de verstrekte diensten.

De website https://granjardbyrobberechts.be/ heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming. https://granjardbyrobberechts.be/ streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken op de website https://granjardbyrobberechts.be/. Hij kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de bijwerking, hetzij door laatstgenoemde hetzij door derde partners die laatstgenoemde deze informatie verstrekken.

Alle gegevens op de website https://granjardbyrobberechts.be/ worden gegeven ter indicatie en zijn aan verandering onderhevig. De informatie op de website https://granjardbyrobberechts.be/ is bovendien niet uitputtend. De informatie wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die na het online brengen werden aangebracht.

 

4. Contractuele beperkingen van technische gegevens.

De website gebruikt de JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de website. De gebruiker van de website verbindt zich er bovendien toe gebruik te maken van recent materiaal voor toegang tot de website, zonder virussen en met een geactualiseerde browser van de laatste generatie. De website https://granjardbyrobberechts.be/ is gehost bij een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

Het doel is om een service te bieden die de beste toegankelijkheid garandeert. De webhoster waarborgt 24 uur per dag, elke dag van het jaar, de continuïteit van de dienstverlening. Hij behoudt zich echter het recht voor om de hostingservice zo kort mogelijk te onderbreken met name voor het uitvoeren van onderhoud, het verbeteren van de infrastructuren, in geval van uitval van de infrastructuren of in geval de Prestaties en Diensten abnormaal verkeer genereren.

https://granjardbyrobberechts.be/ en de webhoster kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing van het netwerk, van telefoonlijnen of van het IT- of telefoonmateriaal, met name toe te schrijven aan de verzadiging van het netwerk waardoor toegang tot de server belemmerd wordt.

 

5. Intellectueel eigendom en vervalsing.

https://granjardbyrobberechts.be/ is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten van alle onderdelen die toegankelijk zijn op de website en met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, iconen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de website, ongeacht de middelen en gebruikte methoden, is verboden, tenzij https://granjardbyrobberechts.be/ daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Elk ongeoorloofd gebruik van de website of van één van de onderdelen ervan, zal beschouwd worden als vervalsing en bestraft worden in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van het (Franse) Wetboek van Intellectueel Eigendom.

 

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

https://granjardbyrobberechts.be/ handelt in zijn hoedanigheid van uitgever van de website. https://granjardbyrobberechts.be/ is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de gepubliceerde Inhoud.

https://granjardbyrobberechts.be/ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade veroorzaakt door het materiaal van de gebruiker tijdens de toegang tot de website https://granjardbyrobberechts.be/, en die voortvloeit hetzij uit gebruik van materiaal dat niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, hetzij uit het voorkomen van een bug of van incompatibiliteit.

https://granjardbyrobberechts.be/ kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals bijvoorbeeld marktverlies of mislopen van een kans) door het gebruik van de website https://granjardbyrobberechts.be/. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) worden aan de gebruikers ter beschikking gesteld. https://granjardbyrobberechts.be/ behoudt zich het recht voor om alle inhoud die op deze ruimte geplaatst wordt en in strijd is met de toegepaste wetgeving in Frankrijk en in het bijzonder met de bepalingen inzake gegevensbescherming, zonder voorafgaande ingebrekestelling te verwijderen. Indien nodig behoudt https://granjardbyrobberechts.be/ zich tevens het recht voor om de gebruiker burgerrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, kwetsende, beledigende of pornografische berichten, ongeacht het gebruikte middel (tekst, fotografie, enz.).

 

7. Beheer van persoonsgegevens.

De klant wordt geïnformeerd over de regelgeving inzake de marketingcommunicatie, de (Franse) wet van 21 juni 2014 inzake het vertrouwen in de Digitale Economie, de (Franse) wet inzake Informatica en Vrijheden van 06 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

 

7.1 Verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke voor de Persoonsgegevens die verzameld worden in het kader van het aanmaken van een persoonlijk account van de Gebruiker en van zijn navigatie op de Website, betreft: GRANJARD SAS. https://granjardbyrobberechts.be/, vertegenwoordigd door H.GRANJARD, wettelijk vertegenwoordiger.

Als verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens die hij verzamelt, verbindt https://granjardbyrobberechts.be/ zich ertoe om de wettelijke bepalingen in acht te nemen. Hij dient met name de Klant te informeren over de doeleinden van de gegevensverwerking, zijn prospecten en klanten - op basis van de verzameling van hun toestemming - volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en een verwerkingsregister bij te houden die overeenstemt met de werkelijkheid. Telkens wanneer https://granjardbyrobberechts.be/ Persoonsgegevens verwerkt, neemt https://granjardbyrobberechts.be/ alle redelijke maatregelen om zich te verzekeren van de juistheid en relevantie van de Persoonsgegevens uitgaande van de doeleinden waarvoor https://granjardbyrobberechts.be/ ze verwerkt.

7.2 Doeleinden van de verzamelde gegevens

https://granjardbyrobberechts.be/ kan de gegevens volledig of gedeeltelijk verwerken:

 • om navigatie op de Website en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde prestaties en diensten mogelijk te maken: verbindings- en gebruiksgegevens van de Website, facturatiegegevens, geschiedenis van bestellingen, enz.
 • om computerfraude te voorkomen en te bestrijden (spamming, hacking, enz.): IT-materiaal gebruikt voor navigatie, het IP-adres, het wachtwoord (hashing)
 • om navigatie op de Website te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om facultatieve tevredenheidsenquêtes te houden op https://granjardbyrobberechts.be/: e-mailadres
 • om communicatiecampagnes te organiseren (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://granjardbyrobberechts.be/ verkoopt uw persoonsgegevens niet door. Ze worden dus uitsluitend gebruikt uit noodzaak of voor statistische analysedoeleinden.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving, beschikken de Gebruikers van https://granjardbyrobberechts.be/ over de volgende rechten:

 • recht op toegang (artikel 15 AVG) en op rectificatie (artikel 16 AVG), op bijwerking, op volledigheid van de gegevens van de Gebruikers, recht op vergrendeling of wissen van de persoonsgegevens van Gebruikers (artikel 17 AVG), wanneer ze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verjaard zijn of waarvan de verzameling, het gebruik, de bekendmaking of het bewaren verboden is
 • recht om op elk moment gegeven toestemming in te trekken (artikel 13-2c AVG)
 • recht op de beperking van de verwerking van de gegevens van de Gebruikers (artikel 18 AVG)
 • recht op verzet tegen de verwerking van de gegevens van Gebruikers (artikel 21 AVG)
 • recht op de overdraagbaarheid van gegevens die de Gebruiker verstrekt zou hebben, wanneer deze gegevens automatisch verwerkt werden naar aanleiding van toestemming of een contract (artikel 20 AVG)
 • recht om het lot van de gegevens van de Gebruikers na hun overlijden te bepalen en te bepalen aan welke derde partij https://granjardbyrobberechts.be/ deze gegevens (al dan niet) moet doorgeven

Zodra https://granjardbyrobberechts.be/ kennis heeft van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies, verbindt https://granjardbyrobberechts.be/ zich ertoe om de betreffende gegevens te vernietigen, behalve wanneer het behoud ervan noodzakelijk blijkt voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de Gebruiker wil weten hoe https://granjardbyrobberechts.be/ zijn Persoonsgegevens gebruikt, zijn gegevens wil rectificeren of zich wil verzetten tegen de verwerking ervan, dan kan de Gebruiker contact opnemen met https://granjardbyrobberechts.be/ door te schrijven naar het volgende adres:

GRANJARD SAS – DPO
ZI Pont Rochand 42360 PANISSIÈRES.

In dat geval moet de Gebruiker duidelijk maken welke Persoonsgegevens https://granjardbyrobberechts.be/ moet corrigeren, bijwerken of verwijderen, door zich nauwkeurig te identificeren middels een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om het verwijderen van Persoonsgegevens zullen onderhevig zijn aan de verplichtingen die van rechtswege worden opgelegd aan https://granjardbyrobberechts.be/ en met name inzake het bewaren of archiveren van documenten. Tot slot kunnen de Gebruikers van https://granjardbyrobberechts.be/ een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten en met name bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Het niet verstrekken van persoonsgegevens

https://granjardbyrobberechts.be/ verbindt zich ertoe de informatie die verzameld wordt over zijn klanten niet te verwerken, hosten of over te dragen naar landen buiten de Europese Unie of naar landen die door de Europese Commissie beschouwd worden als "ongeschikt", zonder de klant hier van tevoren over te informeren. Desondanks blijft https://granjardbyrobberechts.be/ vrij bij de keuze van de technische en commerciële toeleveranciers mits deze voldoende garanties bieden ten aanzien van de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV nr. 2016-679).

https://granjardbyrobberechts.be/ verplicht zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van de Gegevens te waarborgen en er met name voor te zorgen dat ze niet verstrekt worden aan onbevoegde personen. Mocht er toch een incident plaatsvinden dat van invloed is op de integriteit of de vertrouwelijkheid van de Klantgegevens en ter kennis wordt gebracht van https://granjardbyrobberechts.be/, dan moet laatstgenoemde de Klant zo snel mogelijk informeren en op de hoogte brengen van de genomen correctiemaatregelen. https://granjardbyrobberechts.be/ verzamelt bovendien geen enkele "gevoelige gegevens".

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen verwerkt worden door dochtermaatschappijen van https://granjardbyrobberechts.be/ en door toeleveranciers (serviceproviders), uitsluitend voor de in onderhavig beleid beschreven doeleinden.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de hoofdpersonen die mogelijk toegang hebben tot de gegevens van de Gebruikers van https://granjardbyrobberechts.be/ met name de leden van onze klantenservice.

 

8. Melding van incidenten

Ongeacht de geleverde inspanningen, is geen enkele methode van overdracht via internet of van elektronische opslag 100% zeker. Wij kunnen daarom geen volledige veiligheid garanderen. Mochten wij kennisnemen van inbreuk op de beveiliging, dan zullen we de getroffen gebruikers hiervan op de hoogte stellen zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentrapportage houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We doen er alles aan om onze klanten volledig te informeren over alle zaken die te maken hebben met de beveiliging van hun account en hen alle informatie te verstrekken die ze nodig hebben om aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website https://granjardbyrobberechts.be/ wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht aan derden, via welk middel dan ook. Enkel de veronderstelling van overname van https://granjardbyrobberechts.be/ en van zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens van de gebruiker van de website https://granjardbyrobberechts.be/ zou hebben.

Veiligheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens en de Persoonsgegevens betreffende de Gezondheid te waarborgen, gebruikt https://granjardbyrobberechts.be/ netwerken die beveiligd zijn door middel van standaardsystemen zoals firewalls, pseudonimisering, versleuteling en wachtwoorden.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt https://granjardbyrobberechts.be/ alle redelijke maatregelen om ze te beschermen tegen verlies, verkeerd gebruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging.

 

9. Hyperlinks, cookies en webbakens (internettags)

De website https://granjardbyrobberechts.be/ bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere websites en worden ingevoerd met toestemming van https://granjardbyrobberechts.be/. Toch heeft https://granjardbyrobberechts.be/ niet de mogelijkheid om de inhoud van de op deze wijze bezochte websites te controleren en kan hij daar dan ook niet aansprakelijk voor worden gesteld.

U gaat ermee akkoord dat de website er gebruik van kan maken, behalve als u besluit de cookies te deactiveren. U kunt op elk moment deze cookies gratis deactiveren via de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden vermeld, in de wetenschap dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de Diensten die door de website worden aangeboden kan verminderen of belemmeren.

9.1. COOKIES

Een cookie is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt verstuurd en opgeslagen wordt op het apparaat van de Gebruiker (bijv.: computer, smartphone) (hierna "Cookies" genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de Gebruiker, de internetprovider van de Gebruiker, het besturingssysteem van de Gebruiker en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies kunnen in geen geval schade berokkenen aan het apparaat van de Gebruiker.

https://granjardbyrobberechts.be/ kan gegevens van de Gebruiker verwerken over zijn bezoek aan de Website, zoals de bekeken pagina's en de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze gegevens stellen https://granjardbyrobberechts.be/ in staat om de inhoud van de Website en de navigatie van de Gebruiker te verbeteren.

Cookies zijn er om het navigeren en/of de dienstverlening aangeboden door de Website gemakkelijker te maken. De Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij in voorkomende gevallen besluit of hij deze cookies wel of niet wil accepteren zodat deze opgeslagen worden op het apparaat of, daarentegen, geweigerd worden, hetzij systematisch, hetzij al naargelang de afzender ervan. De Gebruiker kan tevens zijn browserprogramma zo instellen dat de toestemming of weigering van Cookies specifiek gevraagd wordt, voordat een Cookie opgeslagen kan worden op zijn apparaat. https://granjardbyrobberechts.be/ stelt de Gebruiker in dat geval op de hoogte dat de functies van zijn browserprogramma mogelijk niet allemaal beschikbaar zijn.

Als de Gebruiker weigert dat Cookies op zijn apparaat of browser worden opgeslagen of als de Gebruiker de opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn navigatie of ervaring op de Website minder goed kunnen zijn. Dat kan tevens het geval zijn wanneer https://granjardbyrobberechts.be/ of één van zijn dienstverleners, omwille van technische compatibiliteit, het type browser dat door het apparaat wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land waarin het apparaat verbonden lijkt te zijn met internet, niet kunnen herkennen.

In voorkomend geval wijst https://granjardbyrobberechts.be/ elke verantwoordelijkheid af in verband met de verminderde werking van de Website en de eventueel door https://granjardbyrobberechts.be/ aangeboden diensten, als gevolg van (i) het weigeren van de Cookies door de Gebruiker (ii) het onvermogen van https://granjardbyrobberechts.be/ om Cookies op te slaan of te raadplegen die vereist zijn voor de werking van de Website of diensten, vanwege de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Deze wordt beschreven in het hulpmenu van de browser en stelt de Gebruiker in staat te weten op welke manier hij zijn voorkeuren m.b.t. Cookies kan wijzigen.

Op elk moment kan de Gebruiker ervoor kiezen zijn voorkeuren m.b.t. Cookies te uiten en te wijzigen. https://granjardbyrobberechts.be/ kan bovendien een beroep doen op externe dienstverleners om hulp te krijgen bij het verzamelen en verwerken van de gegevens beschreven in deze rubriek.

Tot slot, door te klikken op de pictogrammen van sociale media, zoals: LinkedIn, Instagram, Pinterest... op de Website van https://granjardbyrobberechts.be/ of op de mobiele applicatie ervan en indien de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies door verder te navigeren op de Website of op de mobiele applicatie van https://granjardbyrobberechts.be/, kunnen LinkedIn, Instagram en Pinterest tevens cookies op uw apparaten (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen.

Deze soorten cookies worden alleen op uw apparaten geplaatst als u toestemming geeft door verder te navigeren op de Website of de mobiele applicatie van https://granjardbyrobberechts.be/. De Gebruiker kan echter op elk moment zijn toestemming voor het plaatsen van deze soorten cookies door https://granjardbyrobberechts.be/ intrekken.

Artikel 9.2. WEBBAKENS (INTERNETTAGS)

https://granjardbyrobberechts.be/ kan soms gebruikmaken van webbakens (ook wel "internettags", action tags, single pixel GIF's, transparante GIF's, clear GIF's en 1x1 GIF's genoemd) en deze gebruiken via de tussenkomst van een partner, specialist in webanalyse, die zich mogelijk in het buitenland bevindt (en die dus de overeenkomstige gegevens, inclusief het IP-adres van de Gebruiker kan opslaan).

Deze tags worden in online advertenties geplaatst waardoor internetgebruikers toegang krijgen tot de Website en tot de verschillende pagina's ervan.

Met deze technologie kan https://granjardbyrobberechts.be/ de respons van de bezoekers op de Website en de doeltreffendheid van zijn acties meten (zoals het aantal keren dat een pagina werd geopend en de bekeken informatie) en het gebruik van de Website door de Gebruiker beoordelen.

De externe dienstverlener kan eventueel informatie verzamelen over de bezoekers van de Website en van andere websites dankzij deze tags, rapporten opstellen over de activiteit van de Website voor https://granjardbyrobberechts.be/ en andere diensten verstrekken met betrekking tot het gebruik ervan en van internet.

 

10. Toepasselijk recht en toewijzing van rechtsbevoegdheid.

Alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de website https://granjardbyrobberechts.be/ zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt de rechtspraak uitsluitend toegewezen aan de bevoegde rechtbanken.