Algemene verkoopvoorwaarden

 

Geldig vanaf 1 januari 2019 voor alle merken van de onderneming GRANJARD SAS in CONTINENTAAL FRANKRIJK

Raadpleeg voor de bijzondere voorwaarden voor de EXPORT (BUITEN CONTINENTAAL FRANKRIJK) onze medewerkers.

 

A – VERBINTENIS

De rechtstreeks ingediende bestellingen en de door onze vertegenwoordigers aangegane verbintenissen worden – wat ons betreft – slechts definitief na onze aanvaarding en bevestiging, maar vormen onmiddellijk een verbintenis voor de koper. Als u niet annuleert binnen een termijn van 8 dagen, worden de verkoopvoorwaarden beschouwd als door de klant aanvaard.

 

B – VERZENDKOSTEN

Een van de voorwaarden kiezen op basis van het betreffende merk

  • Bestelling van meer dan € 800,- excl. btw: geen verzend- en verpakkingskosten
  • Bestelling van € 400,- excl. btw tot € 800,- excl. btw: facturering van verzendkosten volgens een variabel percentage op basis van de geografische zone van levering (raadpleeg onze medewerkers voor een schatting)
  • Bestelling van minder dan € 400,- excl. btw: volledige facturering
  • Voor bestellingen van minder dan € 60,- excl. btw: forfaitaire verzendkosten van € 8,- excl. btw

 

C - TRANSPORT

Onze goederen reizen altijd op gevaar en risico van de bestemmeling, ongeacht de gebruikte transportmodus, de te betalen portokosten of de voorgeschoten portokosten. Aangezien de transportbedrijven verantwoordelijk zijn, verzoeken wij onze klanten voordat zij de bestelling in ontvangst nemen, alert te zijn; door de bestelling in ontvangst te nemen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld en kan er met name geen garantieclaim ingediend worden. Voor uw gemoedsrust raden wij u aan om ontvangen pakketten serieus te controleren: het aantal en de staat van de pakketten en de aanwezigheid van plakband met de naam van onze merken erop. Indien u afwijkingen detecteert, moet u verplicht:

  • Voorbehoud aantekenen door de afwijking te noteren op het ontvangstbewijs met zichtbare handtekening en stempel van het bedrijf.
  • Binnen 24 uur een aangetekende brief versturen naar de transporteur om het voorbehoud te bevestigen.

Wij zullen u uiteraard helpen bij het ondernemen van stappen om deze onverwachte gebeurtenissen het hoofd te bieden.

 

D – LEVERINGSTERMIJN

Onze termijnen worden slechts ter indicatie gegeven. Ze zullen voor zover mogelijk gerespecteerd worden, zonder dat vertraging – om welke reden dan ook – aanleiding kan geven tot een vordering tot schadevergoeding.

 

E – KWALITEIT: ONZE VERBINTENIS

Alle producten die u bij ons bestelt, moeten nauwkeurig aan uw behoeften voldoen. Onze afdeling Kwaliteit verbindt zich ertoe om de conformiteit van de producten na te gaan. De medewerkers van de afdeling staan tot uw beschikking om eventuele opmerkingen of suggesties in behandeling te nemen. Samenstelling, gewicht van stoffen en badstoffen: deze technische informatie wordt gegeven in onze catalogus ter indicatie en kan een afwijking van ongeveer 10% vertonen.

 

F – OVERMACHT

Oorlog, stakingen, epidemieën, transportonderbreking, ongelukken van welke aard ook die van invloed zijn op onze activiteit, zullen beschouwd worden als gevallen van overmacht en wij staan onszelf toe de afwikkeling van de bestellingen te vertragen of ze definitief te annuleren.

 

G – JURISDICTIE

Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van SAINT-ETIENNE (departement 42), daar onze termijnen schuldvernieuwing noch afwijking van dit forumkeuzebeding tot gevolg hebben.

 

H – KLACHTEN

Om geldig te zijn moet elke klacht binnen 8 dagen na ontvangst van onze verstuurde goederen, per brief opgestuurd worden. Elke retourzending van goederen moet onze voorafgaande toestemming krijgen. In geen geval zullen we de retourzending van beschadigde, gesneden of bewerkte goederen accepteren. De foto’s van de catalogus zijn niet contractueel.

 

I – RUILEN KLEDINGMAAT, SCHOENMAAT EN KLEUR

Elk verzoek voor het vervangen van de kleur van een product, de maat van een artikel of een schoenmaat, zal het voorwerp uitmaken van een nieuwe bestelling die door u gedaan moet worden en van nieuwe verzendkosten. De retourzending van geleverde artikelen komt ten laste van de klant, ofwel op elke gewenste manier van de klant, ofwel door ons te verzoeken ons te verzekeren van de terugname van de goederen, voor een vast bedrag van € 35,- excl. btw. Bij ontvangst van de geretourneerde goederen in nieuwe staat, krijgt u automatisch een tegoed toegekend dat overeenstemt met de waarde van de geretourneerde goederen.

 

J – KORTING VOOR RETOUR VAN GOEDEREN

  • Geen enkele korting wordt toegekend bij retourzending binnen een termijn van 3 maanden na levering.
  • Een korting van 25% zal toegekend worden bij retourzending tussen 3 maanden en 6 maanden.
  • Een korting van 50% zal toegekend worden bij retourzending tussen 6 maanden en 1 jaar.
  • Retourzending van goederen na een termijn van één jaar wordt niet geaccepteerd.

 

K – BETAALMETHODEN- EN VOORWAARDEN & BELASTINGEN

De geaccepteerde betaalwijzen zijn: administratief bevel, overschrijving, cheque, bankcheque, promesse. Onze goederen zullen altijd verkocht worden door en betaald moeten worden aan PANISSIERES. Onze prijzen moeten 30 dagen na de factuurdatum op netto basis worden afgewikkeld. Ingeval bij uitzondering is bepaald dat de betaling in meerdere termijnen plaatsvindt, maakt achterstallige betaling van een van deze termijnen, welke dan ook, de betaling van het openstaande bedrag onmiddellijk opeisbaar en van rechtswege, zonder ingebrekestelling. In geval van betaling na de hierboven vermelde termijn van 30 dagen of na de termijn die vermeld staat op de factuur en na het versturen van een aanmaning, zullen boetes wegens termijnoverschrijding opgelegd worden die gelijk zijn aan driemaal de wettelijke rente, in overeenstemming met de Franse wet nr. 2008-776 van 04-08-2008 - art. 92. De betaling van verschuldigde geldsommen na het verstrijken van de einddatum vermeld op de factuur, vermeerdert van rechtswege het bedrag van deze sommen met een vaste vergoeding van € 40,- (exclusief belastingen), opeisbaar zonder dat een betalingsherinnering nodig is, zoals voorzien in artikel L 441-6 alinea 12 van het Franse Wetboek van Koophandel, waarvan het bedrag vastgesteld is bij decreet nr. 2012-1115 van 02-10-2012 (artikel D 441-5 van het Franse Wetboek van tenuitvoerlegging van civielrechtelijke beslissingen). De registratie van één zaak tegen de koper geeft ons het recht om alle naar behoren geregistreerde orders op de naam van deze koper, zonder vergoeding op te schorten of te annuleren. Alle belastingen worden berekend volgens het geldende tarief op de dag van levering. De koper kan zich nooit beroepen op vertraging in de levering om te weigeren de op dat moment geldende belastingen te betalen. Als verkoper behouden wij ons het recht voor om - naar onze keuze - in geval van verslechtering van de kredietkwaliteit van de klant of van een eerste zaak, een contante betaling te vereisen, voordat de bestelling(en) de fabriek verla(a)t(en), van alle lopende bestellingen.